Corporate Sustainability Reporting Directive

Vad är CSRD?

Corporate Sustainability Reporting Directive

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett nytt direktiv från EU som träder i kraft 2024 och ersätter det nuvarande direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD). Direktivet innebär att företag måste offentliggöra detaljerad och transparent information om sina sociala och miljömässiga aktiviteter. Det ska hjälpa, stärka och utvidga ramverket för företagsrapportering om hållbarhet. Syftet är att standardisera och skapa mer enhetlighet och transparens i företagens hållbarhetsrapportering, vilket möjliggör jämförelser mellan olika företag och underlättar bedömning av deras hållbarhetsprestanda. Det inkluderar bland annat detaljerad rapportering av aspekter som arbetsförhållanden klimatpåverkan, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning. CSRD kräver att man mäter den påverkan artiklar som går ut från företaget har samt den påverkan av artiklar eller tjänster som man tar in i företaget. Enkelt beskrivet, hur verksamheten påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar verksamheten. 

Målsättningen med CSRD är att öka jämförbarheten av hållbarhetsinformation som rapporteras av företag, att stödja EU:s övergripande mål om hållbarhet och klimatmål, att främja integrationen av hållbarhetsaspekter i företagsbeslut och strategier och att skapa en ärlig och transparent hållbarhetsvärld baserad på relevant och korrekt data. CSRD ska också underlätta för intressenter som investerare, konsumenter och organisationer att bedöma företagens sociala och miljömässiga konsekvenser. Genom att tillhandahålla hållbarhetsinformation till finansmarknaderna kan förutsättningar för att främja hållbar tillväxt skapas. Den nya regleringen strävar också efter att gynna individuella företag. Rapporteringen kan underlätta finansiering och samtidigt öka medvetenheten inom företaget om dess egna risker och möjligheter i samband med hållbarhet.  Informationen ska integreras i årsredovisningen och det kommer att vara krav på extern granskning och revision. Det skapar förutsättningar för att säkerställa att rapporten är tillförlitlig, relevant och jämförbar. 

För att möta CSRD-kraven krävs inte bara kvantitativa uppgifter, utan också en djupgående insamling av primärdata. Företagen uppmanas nu inte bara att se över sina egna processer, utan också att skaffa miljödata om de produkter de köper genom produktlivscykelanalyser (product LCA). 

CSRD omfattar alla stora företag som antingen styrs av EU-lagstiftning eller har sina aktier noterade inom EU, samt de som är etablerade i något av EU:s medlemsländer. Denna omfattning sträcker sig också till globala företag som bedriver verksamhet på den europeiska marknaden.

Från och med den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för dessa företag att följa CSRD och integrera dess riktlinjer för mätning och rapportering i sina årsrapporter för räkenskapsåret 2024. Den första årsrapporten som är helt i linje med CSRD-normerna måste offentliggöras senast 2025

För de stora företag som för närvarande inte omfattas av NFRD finns det en extra tidslinje att räkna med. Från och med den 1 januari 2025 blir dessa företag skyldiga att anamma CSRD och integrera dess krav för mätning och rapportering i sina årsrapporter för räkenskapsåret 2025. Den första årsrapporten som uppfyller CSRD-kraven sker senast 2026.

För att tydligare definiera vilka företag som faller under CSRD måste de uppfylla åtminstone två av de tre följande kriterierna:
 
  • Nettoomsättning på 40 miljoner euro eller mer

  • Balansräkning på 20 miljoner euro eller mer 

  • 250 eller fler anställda

Införandet av CSRD representerar en betydande milstolpe för företag i Sverige och öppnar upp möjligheter till förbättring inom hållbarhetsarbetet. Vi ser detta som en positiv utveckling där ökad tydlighet och skärpta krav kring rapportering utgör ett steg i rätt riktning för att integrera hållbarhet i alla verksamheter. Detta öppnar dörren för en mer ansvarsfull framtid där hållbarhetsinsatser inte bara är en del av företagens redovisning utan en integrerad och väsentlig del av affärsstrategin. CSRD blir således inte bara en följd av krav utan snarare en möjlighet att skapa verklig förändring och göra hållbarhet till en grundläggande drivkraft för företag i Sverige. 
 
CSRD är här för att stanna och har kommit för att förändra. Även om direktivet just nu inte gäller för mindre företag så kommer det. Små och medelstora företag ska senast 2027 omfattas av CSRD och det är viktigt att mäta och förbereda sig eftersom direktivet kräver så mycket primärdata som möjligt. 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med energidata inför CSRD rapporteringen?

Med DAZOQ EI får du realtidsdata på din energianvändning och kan använda det för att visa hur ni jobbar med energieffektivisering i er industri.

Rulla till toppen